''
''

Prawa pasażera w transporcie lotniczym w UE, USA i Kanadzie – porównanie

2020-06-03
Passenger Rights Comparison - Canada, EU and USA

Choć łączna powierzchnia państw członkowskich Unii Europejskiej jest o ponad połowę mniejsza niż Stanów Zjednoczonych, to na terenie wspólnoty mieszka o niemal 200 milionów osób więcej niż w USA. Mimo tych różnic liczba pasażerów lotniczych w UE i USA jest bardzo zbliżona. Ich przyzwyczajenia, a także rodzaje lotów, są jednak dość odmienne, co ma swoje odzwierciedlenie w prawach podróżnych.

Statystyczny Europejczyk lata dwa razy do roku, Amerykanin – trzy, a Kanadyjczyk – ponad cztery! Liczby te wynikają z charakterystyki geograficznej regionów. W Kanadzie mieszka stosunkowo niewiele osób, zaś odległości pomiędzy poszczególnymi miastami sprawiają, że loty często są koniecznością. Poza Nową Anglią w USA sytuacja jest podobna. Unia Europejska jest mniejsza przy wyższej gęstości zaludnienia. Z tego względu kolej lub samochód zazwyczaj są rozsądniejszą opcją, co przekłada się na przyzwyczajenia podróżnych, którzy rzadziej decydują się na latanie.

Pora na podjęcie działań przez linie lotnicze, które są zmuszone ograniczyć występowanie opóźnień i odwołań lotów. Jest to dobra wiadomość, ponieważ przewoźnicy zmniejszą wydatki, a pasażerowie zyskają spokój ducha. Nikogo nie cieszy perspektywa spędzenia połowy wakacji w hali odlotów. Kiedy już jednak do tego dochodzi, jesteśmy gotowi działać i pomóc w uzyskaniu należnego odszkodowania.

Wojciech Woziwodzki – szef działu IT i rozwoju AI w GIVT

Innym obszarem, w którym kształtują się różnice, są destynacje lotnicze. W ramach Unii Europejskiej loty krajowe stanowią 17% połączeń, natomiast wewnątrzwspólnotowe – 47%. W Kanadzie do tej pierwszej kategorii zalicza się 58% lotów, a w USA 78%!

Liczba ludności w poszczególnych regionach, liczba pasażerów lotniczych ogółem, liczba pasażerów lotów krajowych

Odwołany lot z powodu COVID-19?

Uzyskaj zwrot pieniędzy

Ochrona praw pasażerów w USA

Prawa pasażera linii lotniczych w USA regulowane są przez Departament Transportu (Department of Transportation, DOT). Mimo że podróżnym przysługują pewne prawa, DOT nie nakłada na przewoźników obowiązku wypłaty odszkodowania za odwołane/opóźnione loty i za połączenia czarterowe. W Stanach Zjednoczonych pasażerowie mogą ubiegać się o zwrot kosztów wynikłych z opóźnionych lub odwołanych lotów międzynarodowych na podstawie artykułu 19 Konwencji Montrealskiej.

Przepisy amerykańskie w największym stopniu chronią przed „bumpingiem”, czyli sytuacjami, w których w wyniku przepełnienia lotu pasażer zostaje pozbawiony możliwości wejścia na pokład (lub też sam z niej rezygnuje). Takie przypadki, określane także jako „overbooking”, są dużo częstsze niż w Europie, jednak i tak stosunkowo rzadkie.

Gdy już do nich dochodzi, DOT wymaga od linii podjęcia prób zaproponowania pasażerom dobrowolnego ustąpienia miejsca za rekompensatą oraz poinformowania ich, jakie odszkodowanie przysługiwałoby im w przypadku przymusowej odmowy wejścia na pokład. Aby skorzystać z prawa do rekompensaty, pasażer musi przedłożyć potwierdzenie rezerwacji lotu. Żadna kwota nie przysługuje wówczas, gdy pasażer spóźni się na odprawę lub gdy zaoferowany zostanie lot alternatywny docierający do miejsca docelowego w ciągu godziny od pierwotnego czasu przylotu.

USA – odmowa wejścia na pokład: odszkodowanie za loty krajowe i międzynarodowe

Krajowe – opóźnienie Międzynarodowe – opóźnienie Odszkodowanie
przybycie do celu z opóźnieniem 0–1 h przybycie do celu z opóźnieniem 0–1 h Brak odszkodowania
przybycie do celu z opóźnieniem 1–2 h przybycie do celu z opóźnieniem 1–4 h 200% ceny biletu w jedną stronę (maks. 675 $ / 600 €)
przybycie do celu z opóźnieniem ponad 2 h przybycie do celu z opóźnieniem ponad 4 h 400% ceny biletu w jedną stronę (maks. 1 350 $ / 1 200 €)

Co z tą Kanadą?

W maju 2019 r. Kanadyjska Agencja ds. Transportu (Canadian Transportation Agency, CTA) zaktualizowała przepisy dotyczące ochrony praw pasażerów. Zmiany zostały wprowadzone dwuetapowo⁽⁹⁾ – pierwsza część weszła w życie 15 lipca 2019 r.

W jej ramach linie lotnicze są zobowiązane powiadomić pasażerów o przysługujących im prawach oraz możliwych drogach ich egzekwowania, a także udzielać bieżących informacji w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu. Jeśli chodzi o prawa pasażera w przypadku opóźnienia lotu na płycie lotniska powyżej trzech godzin, przewoźnik ma także obowiązek zagwarantować pasażerom należytą opiekę w odpowiednim zakresie.

Wysokość odszkodowania należnego za odmowę wejścia na pokład wbrew woli pasażera wzrosła do 2400 dolarów kanadyjskich (1600 euro), a za zagubiony lub uszkodzony bagaż – do 2100 dolarów kanadyjskich (1400 euro) plus zwrot ewentualnych opłat bagażowych.

15 grudnia 2019 r. w ramach drugiego etapu wprowadzania zmian weszły w życie kolejne przepisy, które ustalają limit 1000 dolarów kanadyjskich (675 euro) dla odszkodowań za wynikłe z winy linii opóźnienia i odwołania lotów. W przypadku opóźnień pasażerowie mogą także uzyskać zwrot kosztów lub zmianę rezerwacji. Obowiązek zagwarantowania należytej opieki w odpowiednim zakresie rozszerzono na wszystkie opóźnione połączenia.

Wraz z zaostrzającą się konkurencją pomiędzy liniami lotniczymi wzrasta liczba regulacji chroniących prawa pasażerów. Nowe normy obowiązujące w Kanadzie stanowią dobry precedens dla ewentualnych przyszłych przepisów unijnych. Można spodziewać się, że stopień ochrony praw podróżnych oraz wysokość przysługujących odszkodowań będą coraz wyższe.

Damian Zozula – dyrektor ds. marketingu w GIVT

Jak wygląda sytuacja po naszej stronie Atlantyku?

Transport lotniczy w Europie jest mniej scentralizowany niż w Ameryce. Mimo to w Unii Europejskiej prawa pasażera regulowane są Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004⁽¹²⁾. Dokument ten ustala zasady przyznawania pasażerom odszkodowania za opóźnione i odwołane loty, a także za odmowę wejścia na pokład, za wyjątkiem przypadków spowodowanych okolicznościami nadzwyczajnymi. [link https://givt.com/pl/blog/nadzwyczajne-okolicznosci-powodem-odrzucenia-reklamacji]

Przepisy dotyczą lotów do i z UE, Islandii, Norwegii i Szwajcarii, a także tych obsługiwanych przez przewoźnika zarejestrowanego w Unii Europejskiej. Istnieje kilka progów określających wysokość odszkodowania:

  1. 250 € w przypadku lotów poniżej 1500 km;
  2. 400 w przypadku lotów powyżej 1500 km w ramach UE lub w przypadku lotów międzynarodowych poniżej 3500 km;
  3. 600 € w przypadku lotów poza UE powyżej 3500 km.

Co z uszkodzonym lub zagubionym bagażem?

W kwestii uszkodzonego, opóźnionego lub zagubionego bagażu loty europejskie, kanadyjskie oraz międzynarodowe amerykańskie podlegają Konwencji Montrealskiej⁽⁷⁾⁽¹¹⁾. Według stosowanej w niej klasyfikacji bagaż jest uznawany za opóźniony przez pierwszych 21 dni, a następnie za zagubiony. Ustalony limit rekompensaty nie jest dokładną kwotą, ale jest wyrażony w umownej walucie – specjalnych prawach ciągnienia (Special Drawing Rights, SDR) – gdzie 6 SDR to w przeliczeniu około 5 euro.

Jedynym wyjątkiem są tu loty krajowe w USA, w przypadku których uszkodzony i zagubiony bagaż podlega przepisom DOT. Przyjęty limit kwotowy to 3500 dolarów, czyli 3150 euro⁽¹⁰⁾.

Harmonizacja przepisów dotyczących odszkodowania

Konwencja Montrealska – oficjalnie Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad międzynarodowego przewozu lotniczego⁽⁷⁾ – stanowi kontynuację Konwencji Warszawskiej z 1929 r., a także Protokołu haskiego z 1955 r. i Protokołu gwatemalskiego z 1971 r. Dotychczas sygnowały i ratyfikowały ją 132 państwa oraz Unia Europejska, co jest istotnym krokiem ku wykształceniu się w pełni uznawanego, międzynarodowego prawa lotniczego.

Uzupełnieniem konwencji są regulacje wprowadzane przez poszczególne kraje i organizacje regionalne. W ostatnim czasie Kanada wprowadziła zmiany w przepisach dotyczących praw pasażerów lotniczych; zmiany te są dobrym prognostykiem co do możliwych przyszłych regulacji w innych krajach. Przewidziana maksymalna kwota odszkodowania w Kanadzie jest obecnie najkorzystniejsza, biorąc pod uwagę regiony analizowane w ramach artykułu.

Wytyczne przedstawiające nowe kierunki rozwoju zostały zaprezentowane w notatce UE na temat zmiany przepisów dotyczących praw pasażerów linii lotniczych z 2013 r.⁽¹³⁾ Poruszono w niej wszystkie istotne tematy, począwszy od zredefiniowania siły wyższej, a skończywszy na kwestii zmiany planu podróży poprzez lot obsługiwany przez innego przewoźnika. Wytyczne mówią między innymi o:

  • definicji okoliczności nadzwyczajnych zawierającej klęski żywiołowe i strajki kontrolerów ruchu lotniczego oraz wykluczającej problemy techniczne stwierdzone podczas rutynowej kontroli samolotu;
  • obowiązku informowania pasażerów przez linię lotniczą o opóźnieniach w ciągu 30 minut od planowanego czasu odlotu;
  • obowiązku umożliwienia pasażerowi przez linię lotniczą zmiany planu podróży obejmującej lot obsługiwany przez innego przewoźnika, gdy linia nie jest w stanie zapewnić zmiany sama – w ciągu 12 godzin od planowanego czasu wylotu;
  • uniemożliwieniu odmowy przyjęcia na pokład pasażera chcącego wykorzystać tylko powrotną część biletu w sytuacjach, gdy pierwsza część nie została wykorzystana;
  • prawie do posiłków/napojów oraz komunikacji w przypadku wszystkich lotów opóźnionych powyżej dwóch godzin;

prawie opisanym w poprzednim punkcie, a także prawie do zakwaterowania i pomocy w przypadku opóźnienia u końcowego celu podróży w wyniku późnego przybycia lotu przesiadkowego.

Odwołany lot z powodu COVID-19?

Uzyskaj zwrot pieniędzy

Mogą Cię zainteresować

05.03.2020

Jak wysokie jest odszkodowanie za opóźniony lot czarterowy? Dowiedz się więcej?

Niegdyś synonimem tanich wakacji w Hiszpanii, Grecji czy Turcji był obraz tandetnych hoteli i całych rodzin lgnących do najbardziej zatłoczonych turystycznych miejsc danej kultury. Dziś loty czarterowe funkcjonują również na poziomie zwykłego lotu. Wszystko dzięki temu, że ich klientami są obecnie także firmy pośredniczące w sprzedaży biletów, które przedstawiają tę ofertę nam i sprzedają zakupione…

czytaj >
24.02.2020

Co zrobić, gdy Twój lot zostanie odwołany? Podpowiadamy!

Odwołany lot serwuje nam nie tylko zmianę wakacyjnych czy biznesowych planów, lecz także sporą dawkę nerwów. I choć z takiej sytuacji trudno jest znaleźć dobre rozwiązanie, za godziny oczekiwania na nowy lot, skrócone wakacje czy nieobecność na ważnym, służbowym spotkaniu, linia lotnicza może wypłacić Ci finansowe odszkodowanie. Ponadto przewoźnik ma obowiązek zaopiekować się odpowiednio swoimi…

czytaj >
19.06.2019

Odwołany lot z biurem podróży – sprawdź dokładnie kto jest winny

Ceny za loty oferowane przez biura podróży kuszą każdego, kto chciałby spędzić wymarzone wakacje w wybranym przez siebie raju na ziemi. Przede wszystkim dlatego, że dostarczają nam one kompleksowe usługi, w tym właśnie przelot z i do miejsca docelowego. Co jednak w sytuacji, gdy od kilku do kilkunastu godzin zmuszeni jesteśmy oczekiwać na wylot, bądź…

czytaj >
08.04.2019

„Nadzwyczajne okoliczności” powodem odrzucenia reklamacji – czy odszkodowanie faktycznie nie przysługuje?

Pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i uzyskania odszkodowania w wysokości 250, 400 lub 600 € za odwołanie lotu bądź jego kilkugodzinne opóźnienie możemy spodziewać się, jeśli spełnione zostaną pewne warunki, o których przeczytasz w naszych prawach pasażera. Zanim jednak postanowimy złożyć takie pismo do przewoźnika, na samym początku naszej drogi po odszkodowanie sprawdźmy koniecznie, czy powód anulowania…

czytaj >
28.02.2019

Ubieganie się o odszkodowanie w przypadku ogłoszenia upadłości przez linię lotniczą

Sytuacje, w których przewoźnik lotniczy zaprzestaje działalności, nie zdarzają się często. Są one jednak obecne i, niestety dla pasażera, mogą one oznaczać niemały problem w egzekwowaniu swoich praw do odszkodowania za odwołany lot przez ogłoszenie upadłości tuż przed planowaną datą podróży bądź w jej trakcie. Zaprzestanie działalności Przede wszystkim powinno się odseparować dwa przypadki. Pierwszym…

czytaj >